Rozliczanie nadgodzin w służbie cywilnej od 1 stycznia 2024 roku

Rozliczanie nadgodzin w służbie cywilnej od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych dla członków korpusu służby cywilnej.  Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku. Wprowadzono zmiany w art. 97 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku. Do końca grudnia 2023 roku rekompensata pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, przysługiwała jedynie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze godzin. Sprawdź, co się zmieniło.

Spis treści:

Nowe stanowiska w służbie cywilnej od grudnia 2023

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w ustawie o służbie cywilnej.  Należy podkreślić, że od 13 grudnia 2023 roku wprowadzone zostały nowe stanowiska. Są to stanowiska związane z kierowaniem projektami. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za realizację projektów. Nowe stanowiska w służbie cywilnej od 2023 roku to:

  • młodszy kierownik projektu,
  • kierownik projektu,
  • starszy kierownik projektu,
  • główny kierownik projektu.

Pracodawca decyduje o utworzeniu danego stanowiska. Warto zauważyć, że realizacja projektów nadal może odbywać się na obowiązujących wcześniej zasadach, które umożliwiały realizację projektów przez osoby zajmujące inne stanowiska. 

W grudniu 2023 roku utworzono również nowe analityczne stanowiska:

  • młodszy analityk,
  • starszy analityk,
  • główny analityk.

Zmiany w wynagrodzeniu zasadniczym członków korpusu służby cywilnej w 2024 roku

W 2024 roku nastąpi wzrost kwoty bazowej dla pracowników korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie zasadnicze ma wzrosnąć o 20%. Kwota bazowa wynosić ma zatem 2 628, 54 zł. Aby wynagrodzenie zasadnicze było wyższe niż płaca minimalna, wzrósł minimalny mnożnik kwoty bazowej, który wynosi obecnie 1,8. Należy podkreślić, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w 2024 roku wynosi 4 731,37 zł brutto. 

Warto podkreślić, że do tej pory minimalny mnożnik kwoty bazowej, który służył do ustalania wynagrodzenia zasadniczego, wynosił 1,3. Zgodnie z przepisami, wzrost wynagrodzenia w sferze budżetowej następuje w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Pracownicy otrzymają wyrównanie od 1 stycznia. 

Nadgodziny w służbie cywilnej - od kiedy obowiązują?

Należy pamiętać, że czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie jest dłuższy niż 4 miesiące. 

Nowe regulacje dotyczące rekompensaty w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego obowiązują od 1 stycznia 2024 roku. Wprowadzone przepisy umożliwiają przyznanie wynagrodzenia pracownikowi służby cywilnej, za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych, którą wykonywał w porze nocnej.

Więcej na temat czasu pracy w służbie cywilnej dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

nadgodziny w służbie cywilnej

Zmiany w wynagrodzeniu za nadgodziny - jak wyliczać nadgodziny w 2024 roku?

Do końca grudnia 2023 roku za nadgodziny w służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej otrzymywał rekompensatę w postaci czasu wolnego w tym samym wymiarze godzin. Nowelizacja przepisów spowodowała, że obecnie pracownikom można przyznać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Dodatkowo, jeżeli urzędnik służby cywilnej, dla którego stosowany system czasu pracy jest inny niż weekendowy, otrzymuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu za pracę w niedzielę i święta. Dodatkowo za pracę w święto, urzędnikowi przysługuje czas wolny lub wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat równoważnego czasu pracy?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia:

nadgodziny w służbie cywilnej

Do kogo pracownicy korpusu służby cywilnej mogą wystąpić o wypłatę nowych świadczeń w 2024 roku?

Według przepisów pracownik służby cywilnej musi złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty wynagrodzenia. Wniosek ten należy złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej do dyrektora generalnego urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Czas na rozpatrzenie wniosku to 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Więcej na temat czasu pracy i rozliczeń w 2024 roku dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij grafikę i poznaj jego program:

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.