Ruch kadrowy w szkole - Jak zorganizować rok szkolny? Dobre praktyki i decyzje kadrowe w oświacie.

Ruch kadrowy w szkole - Jak zorganizować rok szkolny? Dobre praktyki i decyzje kadrowe w oświacie.

Ruch kadrowy w maju to okres, w którym Dyrektorzy szkół podejmują decyzje kadrowe dotyczące nowego roku szkolnego. Zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela, Dyrekcja może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który posiada wykształcenie pedagogiczne, w przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów szkolnych lub zmiany planu nauczania, które uniemożliwia zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin. 

Spis treści:

Czym jest ruch kadrowy w oświacie?

Ruch kadrowy w szkołach przypada na maj. To wtedy oświata i Dyrektorzy szkół podejmują ostateczne decyzje dotyczące kolejnego roku szkolnego. To okres, w którym zapadają decyzje dotyczące redukcji etatów.

Ruch kadrowy w szkołach - co mówi Karta Nauczyciela?

Zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z  nauczycielem w przypadku:

 • całkowitej likwidacji szkoły,
 • częściowej likwidacji szkoły,
 • zmian organizacyjnych, które powodują zmniejszenie liczby oddziałów szkolnych,
 • zmian w planie nauczania, które uniemożliwiają zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin.

Ruch kadrowy nauczycieli

Ruch kadrowy to również czas, w którym może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela. Należy mieć na uwadze, że po podjęciu decyzji o redukcji etatów, Dyrektorzy szkół do 31 maja muszą nauczycielom wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy.

ruch kadrowy w oświacie

Zasady obniżania etatu nauczyciela, zmiany treści umowy, czy porozumienia zmieniającego warunki pracy z nauczycielem w 2024 roku

Należy podkreślić, że ruch kadrowy nie zawsze oznacza redukcję etatów. Może zdarzyć się również, że w wyniku ruchu kadrowego obniżony zostanie etat nauczyciela lub wprowadzone zostaną zmiany w umowie o pracę lub porozumieniu zmieniającym warunki pracy. Warto zauważyć, że Karta Nauczyciela dopuszcza wprowadzenie wyżej opisanych zmian. Należy dokonać tego w formie pisemnej za zgodą nauczyciela. 

Zgoda nauczyciela nie jest wymagana w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zobowiązany jest do uzupełnienia etatu w innej placówce (szkole lub szkołach). Wspomniana zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku, w którym nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole na tym samym stanowisku. W przypadku zmiany stanowiska podczas uzupełniania etatu nauczyciel może wyrazić sprzeciw.  

ruch kadrowy w szkołach

Zasady przenoszenia na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania w 2024 roku

Art. 18 Karty Nauczyciela dokładnie określa, kiedy i na jakich zasadach nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zostać przeniesiony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeniesienie to może odbyć się:

 • z urzędu (za zgodą nauczyciela),
 • na własną prośbę.

Przeniesienie może dotyczyć zmiany stanowiska:

 • w tej samej szkole lub innej,
 • w tej samej lub innej miejscowości,
 • na takie samo lub inne stanowisko.

W przypadku przeniesienia nauczyciela z urzędu należy zapewnić mu mieszkanie, którego stan jest porównywalny do mieszkania rodzinnego. Dodatkowo, jeżeli współmałżonek jest nauczycielem, należy zapewnić mu również miejsce pracy. 

Przeniesienia dokonuje Dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma zostać przeniesiony. Odbywa się to po wydaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego szkołę oraz za pozwoleniem Dyrektora szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony.

Sytuacje, w których Dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w 2024 roku i okres wypowiedzenia

Jak już wspomniano Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy w określonych przypadkach takich jak częściowa lub całkowita likwidacja szkoły, zmian organizacyjnych oraz zmian w planie nauczania, które uniemożliwia zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin. 

Rozwiązanie stosunku pracy następuje wraz z końcem roku szkolnego (31 sierpnia), po zastosowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca, nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia, które liczone jest jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Wypowiadanie umów nauczycielom będącym na urlopie lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności - zasady w 2024 roku

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który zatrudniony został na podstawie mianowania może nastąpić na wniosek nauczyciela lub w wyniku czasowej niezdolności do pracy, która spowodowana została chorobą. Należy jednak pamiętać, że może to nastąpić o ile okres usprawiedliwionej nieobecności wynosi więcej niż 182 dni. W przypadku gruźlicy lub ciąży okres ten przekroczyć musi 270 dni. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile nauczyciel ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub uzyska urlop na poratowanie zdrowia.

Odprawy nauczycieli w 2024 roku w tym odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym

 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, z przyczyn określonych w art. 20 Karty Nauczyciela, nauczyciel ma prawo do odprawy. Wysokość odprawy równa jest sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu.
 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn, które określa art. 23 Karty Nauczyciela, przyznawana jest odprawa pieniężna w wysokości wynagrodzenia zasadniczego za jeden miesiąc, które było pobierane w czasie zatrudnienia – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych.  Należy jednak pamiętać, że odprawa nie może przekroczyć wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 3.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 70 Karty Nauczyciela, przyznaje się odprawę pieniężną  na zasadach opisanych w punkcie 2, która nie przekracza jednak trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (o ile okres pracy był krótszy niż 10 lat) oraz sześciomiesięcznego wynagrodzenia (w przypadku, kiedy okres pracy przekroczył 10 lat).

Odprawy te wypłacane są przez Dyrektora szkoły. 

Odprawa nie przysługuje nauczycielom, którzy rozwiązali stosunek pracy na własny wniosek, za porozumieniem stron oraz z przyczyn takich jak przeciwwskazania do wykonywania pracy, przeniesienia służbowego, wygaśnięcia stosunku pracy na skutek stanu nieczynnego czy zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej.

Do kiedy dyrektor ma ostateczny termin na wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w 2024 roku?

Termin rozwiązania umowy o pracę, która zawarta została z nauczycielem na czas nieokreślony, to koniec roku szkolnego. Dyrektor szkoły ma obowiązek wręczyć wypowiedzenie 3 miesiące przed 31 sierpnia. Ostateczny termin na wręczenie wypowiedzenia w 2024 roku to 31 maja (piątek).

ruch kadrowy w szkole

 

Bogumiła Mandat
Bogumiła Mandat

Trener

Dyrektor i nauczyciel, były wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspert MEN. Doświadczenie szkoleniowe zdobyła współpracując z wieloma ośrodkami edukacyjnymi. Prowadziła kursy z zarządzania jednostkami oświatowymi oraz odpowiadała za realizację projektów usprawniających funkcjonowanie jednostek oświatowych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu zmian w Prawie Oświatowym, zmodernizowanego SIO, wykorzystania narzędzi IT w pracy szkoły.