Ubezpieczenie wypadkowe 2023 – ile wynosi, czym jest i kogo obejmuje?

Ubezpieczenie wypadkowe 2023 – ile wynosi, czym jest i kogo obejmuje?

Wszystkie osoby aktywne zawodowe objęte, są ryzykiem związanym z utratą zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy. Ubezpieczenie wypadkowe, które jest jednym z odłamów ubezpieczeń społecznych, daje gwarancję i prawo do świadczeń w razie wspomnianej utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i ulegnie wypadkowi, posiada prawo do uzyskania takiego świadczenia.

Spis treści:

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Jak wspomnieliśmy powyżej, ubezpieczenie wypadkowe jest formą ubezpieczenia społecznego, które zapewnia otrzymywanie świadczeń w przypadku utraty zdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Kto posiada prawo do ubezpieczenia wypadkowego?

Prawo do ubezpieczenia wypadkowego posiada każdy pracownik, który opłaca składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

kadrowe-srody-bezplatny-webinar

Komu przysługuje prawo do świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego?

Prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikom, którzy podczas wykonywania zawodowych obowiązków ulegli wypadkowi lub w związku z wykonywaniem swoich obowiązków stwierdzono u nich chorobę zawodową. Aby można było mówić o wypadku w pracy lub chorobie zawodowej do zdarzenia musi dojść podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy. Co więcej, do zdarzenia powinno dojść w konkretnym czasie oraz miejscu związanym bezpośrednio z działaniem danego zakładu pracy. Zdarzenie, do którego doszło w trakcie podróży służbowej, również uważane jest za wypadek przy pracy.

Aby można było mówić o chorobie zawodowej, musimy pamiętać o tym, że uszczerbek na zdrowiu pracownika powinien utrzymywać się przez dłuższy czas niż 1 dzień.

Kto nie posiada prawa do ubezpieczenia wypadkowego?

Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym to te same osoby, które również są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, z uwzględnieniem poniższych wyjątków.

Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają:

 • bezrobotni pobierający zasiłek lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają świadczenie socjalne otrzymywane za czas urlopu,
 • osoby, które pobierają zasiłek socjalny w celu przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia
 • osoby otrzymujące wynagrodzenie w czasie pobierania świadczenia górniczego lub stypendium na przekwalifikowanie,
 • osoby otrzymujące świadczenie szkoleniowe po zakończeniu zatrudnienia
 • członkowie rad nadzorczych otrzymujący za to wynagrodzenie,
 • osoby, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na mocy artykułu 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby pełniące osobistą opiekę nad dzieckiem.

Szkolenie-online-–-ubezpieczenie-wypadkowe-2023

Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego?

Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, objęte ubezpieczeniem wypadkowym to:

 • Zasiłek chorobowy – stanowi 100% podstawy wymiaru zasiłku, bez względu na okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu;
 • Zasiłek wyrównawczy – otrzymują go pracownicy, którym obniżono podstawę wynagrodzenia po wypadku;
 • Odszkodowanie jednorazowe – dla pracownika, u którego stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu / dla rodziny osoby zmarłej w sytuacji wypadku podczas świadczenia pracy w danym zakładzie pracy;
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną;
 • Rentę szkoleniową – dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi i chcą się przekwalifikować, w związku z brakiem możliwości wykonywania poprzedniej pracy;
 • Świadczenie rehabilitacyjne – stanowiące 100% wynagrodzenia po uzyskaniu zasiłku chorobowego.
 • Dodatek pielęgnacyjny – otrzymywany przez pracownika razem z emeryturą lub rentą;
 • Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Ile wynoszą składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2023 roku?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku wydaje rozporządzenie w sprawie nowych stawek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość składki płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON zależy od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego:

 • płatnicy zgłaszający nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia - stopa procentowa w wysokości połowy składki maksymalnej, czyli 1,67%,
 • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy poprzednie lata - stopa procentowa składki ustalona przez ZUS,
 • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za trzy poprzednie lata - stopa procentowa ustalona samodzielnie przez płatników w zależności od grupy działalności, do której należą.

Płatnicy składek nie podlegający wpisowi do rejestru REGON zobowiązani są do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.