Ubezpieczenie wypadkowe 2023 – ile wynosi, czym jest i kogo obejmuje?

Ubezpieczenie wypadkowe 2023 – ile wynosi, czym jest i kogo obejmuje?

Wszystkie osoby aktywne zawodowe objęte, są ryzykiem związanym z utratą zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy. Ubezpieczenie wypadkowe, które jest jednym z odłamów ubezpieczeń społecznych, daje gwarancję i prawo do świadczeń w razie wspomnianej utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i ulegnie wypadkowi, posiada prawo do uzyskania takiego świadczenia.

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Jak wspomnieliśmy powyżej, ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy, w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kto posiada prawo do ubezpieczenia wypadkowego?

Prawo do ubezpieczenia wypadkowego posiada każdy pracownik, który opłaca składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Komu przysługuje prawo do świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego?

Prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikom, którzy podczas wykonywania zawodowych obowiązków ulegli wypadkowi lub w związku z wykonywaniem swoich obowiązków stwierdzono u nich chorobę zawodową. Aby można było mówić o wypadku w pracy lub chorobie zawodowej do zdarzenia musi dojść podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy. Co więcej, do zdarzenia powinno dojść w konkretnym czasie oraz miejscu związanym bezpośrednio z działaniem danego zakładu pracy. Zdarzenie, do którego doszło w trakcie podróży służbowej, również uważane jest za wypadek przy pracy.

Aby można było mówić o chorobie zawodowej, musimy pamiętać o tym, że uszczerbek na zdrowiu pracownika powinien utrzymywać się przez dłuższy czas niż 1 dzień.

Kto nie posiada prawa do ubezpieczenia wypadkowego?

Obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym są objęte osoby, które są też objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z uwzględnieniem poniższych wyłączeń.

Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają:

 • osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają:
 1. świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu,
 2. zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
 3. wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 4. świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie,
 • osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Szkolenie-online-–-ubezpieczenie-wypadkowe-2023

Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej z ubezpieczenia wypadkowego przysługują następujące świadczenia:

 • Zasiłek chorobowy – wypłacany w 100% podstawy wymiaru, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje od 1. dnia niezdolności do pracy po wypadku lub w trakcie choroby zawodowej. Zasiłek chorobowy pobierany jest przez 182 dni, po tym czasie, jeśli pracownik dalej jest niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.
 • Zasiłek wyrównawczy – przysługuje pracownikom, którzy otrzymują obniżone wynagrodzenie po wypadku.
 • Odszkodowanie jednorazowe – dla poszkodowanego w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub dla bliskich osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy.
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinną.
 • Rentę szkoleniową – dla poszkodowanych, którzy muszą się przekwalifikować, bo nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – wynosi 100% wynagrodzenia nawet przez 12 miesięcy po otrzymaniu zasiłku chorobowego.
 • Dodatek pielęgnacyjny – wypłacany do emerytury lub renty, który ma częściowo pokryć koszty wynikające z niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.
 • Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Ile wynoszą składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2023 roku?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej każdego roku wydaje rozporządzenie w sprawie nowych stawek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość składki płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON zależy od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego:

 • płatnicy zgłaszający nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia – stopa procentowa w wysokości połowy składki maksymalnej, czyli 1,67%,
 • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy poprzednie lata – stopa procentowa składki ustalona przez ZUS,
 • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za trzy poprzednie lata – stopa procentowa ustalona samodzielnie przez płatników w zależności od grupy działalności, do której należą.

Płatnicy składek nie podlegający wpisowi do rejestru REGON zobowiązani są do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%.

Dariusz Suchorowski
Dariusz Suchorowski

Trener

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.