Zatrudnianie specjalistów w placówkach oświatowych

Zatrudnianie specjalistów w placówkach oświatowych

Po okresie nauczania zdalnego konieczne jest położenie większego nacisku na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Epidemia miała negatywny wpływ na kondycję psychiczną uczniów. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca, proponując zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów i w czasie pracy nauczycieli. W związku z tym, 27 maja 2022 r. w życie weszła ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116). Ustawa ta przewiduje wiele zmian dla szkół i przedszkoli, które mają wejść w życie już 1 września 2022 r. Jedną z najważniejszych przewidzianych zmian jest ta dotycząca zatrudniania specjalistów w szkole.

 1. Nowe stanowisko – pedagog specjalista
 2. Zatrudnianie specjalistów w szkole 2022 będzie obowiązkowe
 3. Nowe obowiązki na nowym stanowisku
 4. Ilu specjalistów należy zatrudnić?
 5. Liczba pedagogów specjalnych i psychologów w szkołach
 6. Limit liczby uczniów na specjalistę

Nowe stanowisko – pedagog specjalista

Dzięki nowelizacji zostanie wprowadzone nowe stanowisko – pedagog specjalista. Będzie ono dodatkowym stanowiskiem obok dotychczasowych tj. pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Jak wyjaśnia ustawodawca – w przedszkolach i szkołach specjalnych nauczyciele mają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, natomiast w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych takie kwalifikacje wymagane są jedynie od tzw. nauczycieli wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego zdecydowano się utworzyć nowe stanowisko pedagoga specjalisty.

zatrudnianie specjalistów w szkole

Zatrudnianie specjalistów w szkole 2022 będzie obowiązkowe

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku zatrudniania nauczycieli – specjalistów w publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach innych niż specjalne. Oczywiście będzie to dotyczyło innych zespołów, ale także szkół artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego. Obowiązkiem tym będą też objęte oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Oznacza to, że szkoły i przedszkola będą musiały zatrudnić takich specjalistów jak:

 • Pedagogów;
 • Pedagogów specjalnych;
 • Psychologów;
 • Logopedów;
 • Terapeutów pedagogicznych;

Nowe obowiązki na nowym stanowisku

Zadania pedagogów specjalnych zostały określone w projektowanych rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 • Zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach;
 • Wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

Natomiast kwalifikacje nauczycieli pedagogów specjalnych zostaną określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Wydanie tego rozporządzenia zostało uwzględnione w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki.

liczba pedagogów specjalnych i psychologów w szkołach

Ilu specjalistów należy zatrudnić?

Formalnie szkoła, czy przedszkole nie będą musiały zatrudniać wszystkich specjalistów, ale określoną liczbę. Obowiązek zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkole 2022 w łącznej liczbie etatów, określonej w Karcie Nauczyciela, będzie wprowadzany stopniowo. Wymogi te będą nieco łagodniejsze w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 (z uwagi na przepisy przejściowe). Będą one przedstawiały się następująco:

dzieci (uczniów) Liczba etatów w roku szkolnym 2022/2023 Liczba etatów w roku szkolnym 2022/2023 Liczba etatów od roku szkolnego 2024/2025
1-10 0,25 etatu 0,25 etatu 0,25 etatu
11-20 0,4 etatu
21-30 0,6 etatu
31-40 0,5 etatu 0,5 etatu 0,8 etatu
41-50 1 etat
51-100 1 etat 1 etat 1,5 etatu
od 101 1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów 1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów 2 etaty + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów/dzieci

 

Należy pamiętać, że do tej puli nie będą wliczani nauczyciele posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska tzw. nauczyciela wspomagającego. Uwaga! Wskazane ograniczenia będą dotyczyły zespołu szkół, a nie poszczególnych szkół i przedszkoli wchodzących w jego skład. Przy czym z limitu wyłącza się szkoły i placówki, których nie obejmują omawiane przepisy. W limicie będzie też uwzględniana liczba uczniów w szkole filialnej. Uwaga! Liczbę uczniów oblicza się według stanu na dzień 1 września danego roku szkolnego. Tym samym przez cały rok szkolny trzeba będzie odnosić się do liczby uczniów z początku tego roku.

Liczba pedagogów specjalnych i psychologów w szkołach

W przypadku szkół i przedszkoli (lub ich zespołów) liczących sobie więcej niż 50 uczniów przewidziano dodatkowe wymogi. Otóż liczba etatów:

 • Pedagogów specjalnych;
 • Psychologów;

nie będzie mogła być niższa niż 25% liczby etatów wszystkich specjalistów.

Limit liczby uczniów na specjalistę

Poza tym liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli:

 • Pedagogów;
 • Pedagogów specjalnych;
 • Psychologów;
 • Logopedów;
 • Terapeutów pedagogicznych

w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez dany organ prowadzący, nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat poszczególnych specjalistów według stanu na dzień 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r.

Zapraszamy również do przeczytania naszego wpisu, w którym szczegółowo opisujemy co to jest SIO i nie tylko!

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.