Inwestycje w oświacie – wsparcie inwestycji realizowanych przez JST prowadzące jednostki systemu oświaty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przygotowaliśmy dla Państwa godzinne szkolenie online, którego celem jest przedstawienie Państwu zasad funkcjonowania i warunków uzyskiwania środków finansowych z budżetu państwa na inwestycje w oświacie przez samorządowe i prywatne podmioty oświatowe w 2023 i 2024 roku w ramach programu MEiN „Inwestycje oświatowe”.

  Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia dot. m.in. ogólnych założeń programu (podstawa prawna programu, termin naboru wniosków, planowane środki na realizację programu), przedmiotu programu (do kogo jest kierowany program, na jakie inwestycje może być przekazane dofinansowanie), podmiotów uprawnionych do udziału w programie, warunków udziału w programie oraz trybu przeprowadzania naboru do programu.

   

  Program szkolenia

  1. Ogólne założenia programu – podstawa prawna programu, termin naboru wniosków, planowane środki na realizację programu.

  2. Przedmiot programu – do kogo jest kierowany program, na jakie inwestycje może być przekazane dofinansowanie.

  3. Podmioty uprawnione do udziału w programie – kto może być „wnioskodawcą” (gminy, powiaty).

  4. Warunki udziału w programie – obowiązek złożenia wniosku, termin zakończenia realizacji inwestycji, dzień rozpoczęcie budowy, wkład własny, wysokość łącznej kwoty dotacji, zakaz wykorzystywania dotacji celowej na inne cele niż związane z realizacją inwestycji.

  5. Tryb przeprowadzenia naboru do programu – elementy, które musi zawierać wniosek, załączniki do wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową obiektu, załączniki do wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu, załączniki do wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia.

  6. Dzień złożenia wniosku.

  7. Kryteria oceny wniosków.

  8. Tryb udzielenia oraz rozliczania dotacji celowej – forma zawarcia umowy dotacyjnej (postać papierowa, postać elektroniczna), dzień zawarcia umowy dotacyjnej.

  9. Wniosek o wstrzymanie  inwestycji.

  10. Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe.