Szkolenie online – Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych – duże nowelizacje ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji

Szkolenie online jest prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią. Nagranie jest aktywne przez 3 dni.

Szkolenie online zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 3-4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe),
 • po szkoleniu otrzymujesz dostęp do nagrania wideo, dzięki temu możesz ponownie obejrzeć szkolenie w dowolnym momencie. Otrzymasz również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

 

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany wejdą w życie już od, następne od dnia: 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., 30 lipca 2020 roku,  20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Niewykluczone są inne zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego.

 

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 1. Kiedy i na jakich zasadach przedawnią się: koszty upomnienia, koszty egzekucyjne oraz zwrot kwot pobranych nienależnie.
 2. Jakie elementy dodatkowe (nowe) będzie musiało zawierać upomnienie.
 3. Jaka forma korespondencji będzie obowiązywać w relacji: wierzyciel – organ egzekucyjny – dłużnik zajętej wierzytelności.
 4. Kiedy będzie sporządzany: Zmieniony TW, Dalszy TW, a kiedy Kolejny TW.
 5. Co wykaże w aktach egzekucyjnych wierzyciel i jak uzyska informacje w celu sprawnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 6. Jak będzie wyglądało badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej.
 7. Kiedy i na jakich zasadach współmałżonek będzie mógł wnieść . Sprzeciw małżonka w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
 8. Jakie będą podstawy wniesienia i rozpoznania zarzutów.
 9. Na jakich zasadach będzie zawieszane postępowanie egzekucyjne, a na jakich umorzenie postępowania.
 10. Ile wyniesie maksymalna kara porządkowa za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji.
 11. Na jakich zasadach będą ustalane, pobierane koszty egzekucyjne. Ile one będą wynosić.
 12. Jaki będzie podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

Program szkolenia

1. Należności podlegające egzekucji administracyjnej, w tym: należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego, koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

2. Organy egzekucyjne. Nowe organy egzekucyjne, a utrata kompetencji przez dotychczasowe organy egzekucyjne.

3. Obowiązek podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Przesłanki do niepodejmowania czynności oraz przesłanki do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

4. Nowe zadanie wierzyciela: wezwania kierowane przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Istota i treść takiego oświadczenia.

5. Obowiązek współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego ora dłużnika zajętej wierzytelności – przekazywanie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej.

6. Nowa treść zasady uprzedniości zagrożenia egzekucją administracyjną: nowe, dodatkowe elementy upomnienia, upomnienie a przepisy RODO, upomnienia generowane automatycznie; upomnienie a zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w RNP (razem czy oddzielnie).

7. Zapłata kosztów upomnienia – przedawnienie kosztów upomnienia.

8. Wydawane postanowienia – postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia skargi, wniosku lub innego podania.

9. Nowe elementy zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w RNP.

10. Bezprzedmiotowość sprzeciwu.

11. Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego.

12. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego / wniosek wierzyciela / przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego / nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

13. Informacje towarzyszące wnioskowi egzekucyjnemu.

14. Nowe zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

15. Nowe zasady wszczęcia egzekucji administracyjnej.

16. Znowelizowane zasady w zakresie wydawania tytułów wykonawczych: dalszy tytuł wykonawczy; istota dalszego TW, postać dalszego TW.

17. Nowy rodzaj TW – kolejny tytuł wykonawczy. Przesłanki wystawienia Kolejnego TW / cel wystawienia Kolejnego TW; postać Kolejnego TW.

18. Nowe zasady opatrywania pism sporządzonych przez wierzyciela lub organ egzekucyjny.

19. Elementy tytułu wykonawczego, w tym: identyfikatory zobowiązanego; pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu; pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

20. Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku: wierzyciel = organ egzekucyjny.

21. Zasady przekazywania TW do organu egzekucyjnego. Nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

22. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności oraz kosztów egzekucyjnych.

23. TW w przypadku odpowiedzialności zobowiązanego za należność pieniężną. Udział małżonka zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym. Sprzeciw małżonka w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym. Wielość sprzeciwów. Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka. Ostateczne oddalenie sprzeciwu małżonka.

24. Zmieniony TW.

26. Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Zawiadomienie o nieprzystąpieniu do egzekucji. Przesłanki nie przystąpienia do egzekucji.

27. Zawiadomienie wierzyciela o istotnych okolicznościach mających wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego.

28. Nowe przesłanki w zakresie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Treść zarzutu. Termin wniesienia zarzutu. Rozpoznanie zarzutu. Postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutu. Konsekwencje wydanych postanowień w sprawie zarzutu.

29. Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.

30. Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu Wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.

32. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

33. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

34. Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

35. Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.

37. Nowe zasady związane ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Kolejny zbieg egzekucji. Adnotacja o zbiegu.

38. Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.

39. Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych: kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel; rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.

40. Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.

41. Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.

42. Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.

43. Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.

44. Odpowiedzialność porządkowa – wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

45. Jak będzie się przedstawić podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

46. Przepisy przejściowe i wprowadzające.

Prowadzący

Arkadiusz Sputowski

Trener

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Nabywca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca

Nazwa instytucji (wymagane)

Pełny Adres (wymagane)

Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


Oświadczam, że uczestnistwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


Dane uczestników

Imię i nazwisko (wymagane)


Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)


Dodatkowe informacje

Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


ZgodyZapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.