Kompendium wiedzy Kadrowego Instytucji Kultury. Perspektywa działalności Instytucji Kultury w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. RODO JAKIE ZASTOSOWANIE MA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I KANDYDATA?

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu kandydata i kwestionariuszu pracownika
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika w zależności od formy zatrudnienia (jst, kn, kp)
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Jaki powinna być sformułowana zgoda i jak długo jest ważna do przetwarzania danych osobowych
  • Czy można tworzyć katalogi przechowywania aplikacji kandydatów do pracy
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać cv w części a akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w cv nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
  • Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach hr,
  • Cel, zakres i zasady zastosowania monitoringu wizyjnego
  • Obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem wizyjnym
  • Miejsca wykluczone ze stosowania monitoringu wizyjnego
  • Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego

  2. JAK PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA KROK PO KROKU W INSTYTUCJI KULTURY:

  • Badania profilaktyczne, rodzaj badań i terminy przeprowadzenia badań
  • Skierowanie na badania lekarskie – jak długo jest ważne, jakie elementy powinno zawierać
  • Szkolenia bhp – z jaką częstotliwością należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
  • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami
  • Środki ochrony indywidualnej

  3. NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY W INSTYTUCJI KULTURY:

  • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
  • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
  • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością.
  • Uprawnienia pracownika w związku rozwiązaniem umowy o pracę na okres próbny – jakie prawa mu przysługują
  • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika
  • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
  • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
  • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
  • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na  czas określony do PIP i dlaczego
  • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
  • Praktyczne wskazówki przy podawaniu przyczyny przy wypowiadaniu umów zawartych na czas określony
  • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
  • Czy jest obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO)
  • Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy
  • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  •  Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  • Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów)
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę
  • Sposoby ustania stosunku pracy.
  • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć
  • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
  • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
  • Obowiązki konsultacyjne
  • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia

  4. ŚWIADECTWO PRACY W INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH:

  • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
  • Nowy wzór świadectwa pracy

  5. AKTA OSOBOWE ORAZ PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W INSTYTUCJI KULTURY OD 2023 ROKU:

  • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D, E?
  • Kiedy należy uzupełnić akta osobowe o dodatkową część E
  • Czy dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1, E2 i kolejne?
  • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
  • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
  • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
  • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
  • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
  • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
  • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
  • Gdzie należy przechowywać deklaracji zus oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
  • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
  • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.
  • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
  • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

  6. URLOPY WYPOCZYNKOWE W INSTYTUCJI KULTURY – NAJWAZNIEJSZE ASPEKTY:

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
  • Urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
  • Gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
  • Urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
  • Czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego
  • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
  • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
  • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
  • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
  • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
  • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?
  • Uprawnienia i nieobecności związane z rodzicielstwem.
  • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
  • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
  • zasady udzielania opieki nad dzieckiem  do lat 14
  • Elastyczna organizacja czasu pracy – uprawnienia rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia

  7. CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY PO ZMIANACH KP:

  • Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy – kluczowe znaczenie przy rozliczaniu czasu pracy
  • Dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie pracowniczej a definicja doby pracowniczej.
  • Kiedy rozpoczynanie pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej generuje nadgodziny pracownikowi
  • Jakie możliwości daje kodeks pracy przy elastycznym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.
  • Definicja tygodnia a zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  • Jak prawidłowo rozliczyć tydzień pracy pracownika
  • W jakim czasie należy udzielić dnia wolnego tytułem pracy 5 dniowego tygodnia pracy
  • Pięciodniowy tydzień pracy a rekompensata nadgodzin
  • Czy można pracownikowi zaplanować w tygodniu 6 dni pracy
  • Kiedy oddajemy czas wolny a kiedy wypłacamy dodatek tytułem pięciodniowego tygodnia pracy
  • Definicja niedzieli, święta – różnice i podobieństwa
  • Jak udzielać czasu wolnego za pracę w niedzielę, święto
  • Za pracę w niedzielę , święto dodatek i w jakiej wysokości czy udzielamy tylko czasu wolnego
  • Limity nadgodzin dobowych, tygodniowych i rocznych – od czego to zależy
  • Zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy
  • Ruchomy i elastyczny rozkład czasu pracy – jakie korzyści dla pracodawcy
  • Najważniejsze zasady wprowadzenia ruchomego, elastycznego czasu pracy
  • Ruchomy, elastyczny czas pracy a odpoczynki dobowe i tygodniowe
  • Praca zdalna a rozliczanie czasu pracy
  • Czy podczas pracy zdalnej występują nadgodziny – jak je rozliczyć
  • Praca zdalna – a dokumentacja ewidencjonowania czasu pracy pracownika
  • Nadgodziny kadry kierowniczej prawda a mity
  • Co to jest nielimitowany czas pracy
  • Czy można planować pracę w godzinach nadliczbowych
  • Kiedy pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych
  • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
  • Kiedy występują nadgodziny w systemie podstawowego czasu pracy a kiedy przy równoważnym systemie czasu pracy
  • Prawidłowe klasyfikowanie nadgodzin dobowych a średniotygodniowych
  • Rekompensata nadgodzin dobowych a średniotygodniowych w jakiej wysokości dodatki
  • Rekompensata nadgodzina na wniosek pracownika a na wniosek pracodawcy – jakie skutki dla pracodawcy
  • Rozliczanie nadgodzin dla [pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – kiedy występują, jaki zasady obowiązują
  • Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Naliczanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach – trudne przypadki