Podsumowanie zmian w PRAWIE PRACY w 2023r. – Kodeks pracy i przepisy wykonawcze w praktyce z uwzględnieniem stanowisk MRPiPS oraz PIP - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zmiany dotyczące  zawierania umów o pracę:

  • nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny,
  • zmiany w zakresie umów na czas określony,
  • wniosek pracownika o zmianę niektórych warunków zatrudnienia,
  • obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu,
  • zatrudnienie w niepełnym wymiarze – nowe zasady,
  • uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany dotyczące umów na okres próbny i na czas określony

  2. Zamiany w informacji o warunkach zatrudnienia:

  • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – zmiana klauzuli z art. 29 3,
  • sposób i termin przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia,
  • nowa umowa/porozumienie zmieniające a nowa informacja,
  • odpowiedzialność pracodawcy i sankcja wykroczeniowa,
  • obowiązek informowania o polityce szkoleniowej, wolnych stanowiskach i procedurach awansu

  3. Zmiany w czasie pracy i zasadach uczestniczenia w szkoleniach:

  • prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy – nowe zasady,
  • zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych – nowe oświadczenia,
  • dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy,
  • nowe obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń dla celów wykonywania pracy,
  • przyznanie pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia,
  • polityka szkoleniowa w firmie: obowiązek czy dobrowolność,
  • dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

  4. Elastyczna organizacja pracy:

  • warunki skorzystania z nowych przywilejów,
  • treść wniosku i terminy na poinformowanie o uwzględnieniu lub przyczynie odmowy,
  • odwołanie i skrócenie wniosku – powrót do poprzedniej organizacji pracy.

  5. Dodatkowe dni wolne – zwolnienie z powodu działania siły wyższej:

  • przesłanki ubiegania się o zwolnienie od pracy,
  • wniosek – termin i forma,
  • uprawnienie w dniach i godzinach,
  • zasada proporcjonalności i zaokrąglania.

  6. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze:

  • prawa pracownika i pracodawcy w zakresie urlopu opiekuńczego – obowiązki, odmowa i konsekwencje,
  • wymiar, forma i termin wnioskowania o urlop opiekuńczy,
  • informacje we wniosku a RODO,
  • kontrola PIP a sankcje za nieudzielnie urlopu opiekuńczego,
  • ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę opiekunowi.

  7. Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego:

  • termin wykorzystania urlopu ojcowskiego – nowe zasady,
  • wniosek o urlop ojcowski – forma i termin,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • zasady udzielenia urlopu rodzicielskiego,
  • nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego,
  • urlop rodzicielski dla pracownika – ojca,
  • praca w czasie urlopu rodzicielskiego – forma wniosku, terminy,
  • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w trakcie jego trwania,
  • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego – zasady,
  • skrócenie urlopu macierzyńskiego,
  • nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego.

  8. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników:

  • nowe obowiązki nałożone na pracodawców,
  • postanowienia wprowadzone do regulaminów pracy- treść, terminy, zmiany treści regulaminów,
  • poprawne przeprowadzanie kontroli przez pracodawcę – procedury i zasady,
  • przeprowadzanie kontroli trzeźwości a czas pracy,
  • dokumentacja związana z kontrolą w aktach osobowych.

  9. Praca zdalna w Kodeksie pracy:

  • praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna – równice i cechy wspólne,
  • jednostronne polecenie pracy zdalnej – przesłanki, możliwości i konsekwencje, obowiązujące ustalenia dotyczące pracy zdalnej w zakładzie – sposób wprowadzania, dowolność czy konieczność,
  • rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy,
  • kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie,
  • grupa uprzywilejowana a obowiązki pracodawcy,
  • zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej
  • zwroty kosztów ryczałty i ekwiwalenty,
  • praca zdalna a elastyczna organizacja pracy – różnice.

  10. Podsumowanie zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej – aktach osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

  • zmiany w aktach osobowych,
  • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej (hybrydowej i okazjonalnej),
  • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy i lista obecności w modelu hybrydowym,
  • zgodapracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia- nowe oświadczenia, forma i tryb.
  • świadectwo pracy po zmianach.

  11.Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.