Prawo Pracy 2023 - praca zdalna i kontrola trzeźwości, implementacja dyrektywy WLB i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem proponowanego pełnowymiarowego szkolenia online jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w Prawie Pracy w 2023 roku oraz omówienie praktycznych skutków najnowszych przepisów.

  Podczas szkolenia prowadząca skupi się na omówieniu ustawy, która reguluje pracę zdalną, a także umożliwia pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku, która wdrożyła w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.

  W zakres omawianych zagadnień wchodzi m.in. praca zdalna, kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu, zmiany w umowach na okres próbny, nowa informacja o warunkach zatrudnienia, prawo do szkoleń na koszt pracodawcy oraz duże zmiany przepisów dotyczących rodziców.

   

  Program szkolenia

  1. PRACA ZDALNA:

  a. Definicja pracy zdalnej
  b. Miejsce pracy zdalnej:

  • Kto wybiera miejsce świadczenia pracy zdalnej
  • Czy pracownik może świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub za zagranicą?

  c. Rodzaj pracy zdalnej – wyłączenia
  d. Zakres zastosowania regulacji
  e. Tryby prowadzenia pracy zdalnej – gdy zostało zawarte porozumienie lub regulamin:

  • Konieczność wydania nowych regulacji
  • Tryb wprowadzania porozumienia lub regulaminu
  • Treść porozumienia lub regulaminu

  f. Kiedy pracodawca może narzucić pracę zdalną
  g. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy:

  • Kto może złożyć taki wniosek

  h. Ochrona pracownika korzystającego z uprawnień:

  • Zwrot kosztów
  • Zwrot „innych kosztów”
  • Ekwiwalent pieniężny dla pracownika w razie niezapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy
  • Ryczałt

  i. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wobec pracownika wykonującego pracę zdalną:

  • Szkolenia bhp
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Wypadki przy pracy

  j. Jakie warunki bhp musi spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej
  k. Zasady kontroli:

  • Kontrole wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
  • Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kontrole przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji,

  l. Praca zdalna okazjonalna:

  • Wymiar
  • Wyłączenia stosowania niektórych przepisów

  2. KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW I NA OBECNOŚC ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU:

  1. Kontrola trzeźwości:

  a. Prewencyjne kontrole trzeźwości
  b. Przypadki uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy – czy pracodawca może sam badać?
  c. Cel wprowadzenia przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników
  d. Metody dopuszczalnej kontroli trzeźwości przez pracodawcę
  e. Sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości przez pracodawcę
  f. Grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości przez pracodawcę
  g. Rodzaj urządzeń wykorzystywanych do kontroli trzeźwości u pracodawcy:

  • Kalibracja urządzeń
  • Wzorcowanie urządzeń

  h. Czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracodawcy:

  • Czy możliwa jest kontrola wyrywkowa, czy wszystkich pracowników każdego dnia

  i. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości:

  • Jaki poziom alkoholu jest dopuszczalny

  j. Przetwarzanie informacji o dacie, godzinie i minucie badania trzeźwości oraz jego wyniku (protokół z badania trzeźwości – WZÓR):

  • Kiedy dopuszczalne jest przetwarzanie informacji
  • Przez jaki okres przetwarzamy te informacje
  • W której części akt osobowych przechowujemy informacje (NOWA CZĘŚC E)
  • Obowiązek usunięcia informacji po upływie okresów przechowywania

  k. Niedopuszczenie pracownika do pracy:

  • Nieobecność usprawiedliwiona czy nieusprawiedliwiona
  • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?

  l. Obowiązek pracodawcy poinformowania pracownika w razie niedopuszczania do pracy
  m. Przesłanki badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję:

  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu trzeźwości pracownika

  n. Metody badania stanu trzeźwości pracownika przez Policję:

  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi

  o. Informacja Policji z badania trzeźwości i zasady jej przetwarzania

  2. Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu:

  a. Wykaz środków działających podobnie do alkoholu
  b. Metody dopuszczalnej kontroli przez pracodawcę
  c. Sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę

  d. Przesłanki badania stanu po użyciu środków przez Policję:

  • Kiedy pracodawca może, a kiedy powinien wezwać Policję do badania stanu po użyciu środków

  e. Metody badania stanu na obecność środków przez Policję:

  • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi lub moczu

  3. INNE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU PRACY:

  a. Wzmożona ochrona pracowników korzystających z uprawnień:

  • co znaczy „przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia”?
  • co oznacza „działanie mające skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę?
  • zakres ochrony pracowników zatrudnionych na okres próbny

  b. Zmiany w umowach na okres próbny
  c. Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
  d. Zmiana danych w umowach o pracę
  e. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia:

  • zakres zmian
  • nowy termin
  • forma przekazania informacji
  • nowy obowiązek informacyjny związany z zabezpieczeniem społecznym
  • czy trzeba uzupełniać stare informacje o warunkach zatrudnienia?

  f. Nowość! Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracy, rodzaju pracy, zatrudnienie w pełnym wymiarze
  g. Wypowiedzenie umowy na czas określony z przyczyną i konsultacją związkową, kontrola sądowa:

  • przepisy przejściowe – czy trzeba uzupełnić złożone wypowiedzenia?

  h. Nowe obowiązki pracodawcy informowania o warunkach pracy i płacy, o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy
  i. Prawo do szkoleń na koszt pracodawcy – komu przysługuje, czy wlicza się do czasu pracy?
  j. Dodatkowe przerwy w pracy

  k. Zwolnienie do pracy z powodu siły wyższej – wymiar, komu przysługuje, jakie wynagrodzenie?
  l. Nowe urlopy opiekuńcze – wymiar, warunki korzystania z urlopu, urlop bez wynagrodzenia, czy pracodawca może odmówić?
  ł. Elastyczna organizacja pracy – na czym polega, kto może złożyć wniosek, kiedy pracodawca może odmówić?
  m. Nowe wykroczenia w KP

  4. ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RODZICIELSTWA:

  a. 188 k.p. po zmianach
  b. Wnioski w postaci papierowej lub mailowej
  c. Urlop rodzicielski:

  • nowy wymiar i nowe zasady udzielania urlopu
  • urlop rodzicielski na wyłączność drugiego rodzica
  • przepisy przejściowe

  d. Urlop ojcowski:

  • nowe zasady udzielania urlopu
  • przepisy przejściowe

  e. Powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem – rozszerzenie ochrony na urlop wychowawczy
  f. Ochrona trwałości stosunku pracy – zmiany art. 177 k.p.
  g. Podwyższenie wieku dziecka z 4 do 8 lat – zakazy z art. 178 k.p.
  h. Zmienione przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich