Specjalista ds. kadr i płac w 2023 roku - weekendowy pięciodniowy kurs online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  Dzień pierwszy kursu:

  1. Organizacja formalnych kwestii w dokumentach wewnątrzzakładowych oraz proces zatrudnienia pracownika

  • Przedstawiciele pracowników jako strony konsultacji regulaminów wewnątrzzakładowych
  • Charakter prawny regulaminu pracy i wynagradzania
  • Ustalenia Regulaminu pracy i wynagradzania
  • Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy a brak zgody związku zawodowego.
  • Czy można regulamin wprowadzić samodzielnie?
  • Termin obowiązywania regulaminów
  • Czy przy zmianie regulaminów należy sporządzać zmiany warunków zatrudnienia dla pracowników
  • Skutki dokonywania zmian w regulaminie
  • Treść regulaminu pracy w podziale na część normatywną i informacyjną
  • Organizacja i porządek w procesie pracy
  • Warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • Od którego momentu liczymy czas pracy pracownika
  • Jakich należy dokonać zapisów w treści regulaminu pracy aby móc rozpoczynać pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej
  • Zapisy w regulaminie a zmiana grafików harmonogramów w okresie planowania czasu pracy
  • Jak prawidłowo dokonać zapisów dotyczących systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy
  • Jak można dokonać zmian zapisów w regulaminie w zakresie czasu pracy
  • Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
  • Wyposażenie w środki ochrony osobistej
  • Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • W jaki sposób należy poinformować pracownika o zagrożeniach w miejscu pracy – ocenie ryzyka zawodowego
  • W jaki sposób pracownicy powinni potwierdzać obecność w pracy oraz usprawiedliwienie nieobecności w pracy
  • Urlopy pracownicze
  • Jak prawidłowo zapisać sposób udzielania urlopu na żądanie
  • Poprawność zapisu wykorzystania 2 dni celem siły wyższej
  • Co powinien zawierać zapis regulaminu w sprawie urlopu opiekuńczego
  • Elastyczna organizacja pracy dla pracowników uprzywilejowanych
  • Korzystanie z telefonów służbowych
  • Kary porządkowe
  • Obowiązki stron stosunku pracy
  • Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały
  • Monitoring – cel i zasady funkcjonowania
  • Wykaz prac wzbronionych
  • Obowiązki dotyczące BHP
  • Wejście w życie regulaminu pracy
  • Zmiana regulaminu pracy i zawieszenie jego postanowień w czasie trudności ekonomicznych pracodawcy

  2. RODO – jakie zastosowanie ma w dokumentacji pracowniczej?

  • Zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu kandydata i kwestionariuszu pracownika
  • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika w zależności od formy zatrudnienia (JST, KN, KP)
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Jaki powinna być sformułowana zgoda i jak długo jest ważna do przetwarzania danych osobowych?
  • Czy można tworzyć katalogi przechowywania aplikacji kandydatów do pracy?
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność?
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
  • Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
  • Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika
  • Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach HR
  • Cel, zakres i zasady zastosowania monitoringu wizyjnego
  • Obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem wizyjnym
  • Miejsca wykluczone ze stosowania monitoringu wizyjnego
  • Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego

  3. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:

  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) – charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
  • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice.
  • Kiedy w treści umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie zawrzeć informację w jaki sposób zleceniobiorca przedkłada wykaz wypracowanych godzin?
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń SN.
  • Czy pracodawca może zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem – na co należy zwrócić szczególną uwagę?
  • Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia
  • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS
  • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustaw
  • Płaca minimalna w umowach zlecenia

  4. Jak prawidłowo zatrudnić pracownika krok po kroku

  • Badania profilaktyczne, rodzaj badań i terminy przeprowadzenia badań
  • Skierowanie na badania lekarskie – jak długo jest ważne, jakie elementy powinno zawierać
  • Szkolenia BHP – z jaką częstotliwością należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
  • Kiedy pracodawca może odstąpić od przeprowadzania szkoleń okresowych
  • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Współpraca pracodawcy z innymi organami kontroli w zakresie zatrudniania pracownika (ZUS, US,PIP, PEFRON, SIP, ZZ)

  5. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

  • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu?
  • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna? Jakie należy spełnić warunki?
  • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością?
  • Uprawnienia pracownika w związku rozwiązaniem umowy o pracę na okres próbny – jakie prawa mu przysługują?
  • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika?
  • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia – obowiązek czy dobrowolność?
  • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność?
  • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jeśli tak, to jakie?
  • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem?
  • Na jaki czas można zawrzeć umowę na okres próbny – czy może to być 1 tydzień?
  • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego?
  • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego?
  • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP?
  • Praktyczne wskazówki przy podawaniu przyczyny przy wypowiadaniu umów zawartych na czas określony
  • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
  • Czy jest obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi?
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo (stanowisko MRPiPS i UODO),
  • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
  • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę?
  • Od kiedy liczy się pierwszy dzień pracownika w pracy , jaka data obowiązuje go
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów?
  • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić?
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
  • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy?
  • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne
  • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP
  • Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
  • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
  • Zasady zawierania porozumień zmieniających,
  • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę?
  • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
  • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
  • Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów)
  • Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych
  • Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia)
  • Kiedy pracodawca może powierzyć i na jak długo pracownikowi wykonywanie innej pracy
  • Jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
  • Sposoby ustania stosunku pracy.
  • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony
  • Terminy wypowiadania umów o pracę, od czego zależą i jak je liczyć
  • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia
  • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy
  • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę
  • Obowiązki konsultacyjne
  • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników
  • Jak liczyć daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym?
  • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika?
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?
  • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?
  • Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:

  6. Świadectwo pracy bez problemu

  • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni?
  • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
  • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?
  • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?
  • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym?
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika?
  • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia – kopie czy oryginał?
  • Nowy wzór świadectwa pracy
  • Gdzie wpisujemy informację dotyczące siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej w świadectwie pracy?
  • Indywidualna praca w domu – zadania domowe dla uczestników kursu

  Dzień drugi kursu:

  1. Akta osobowe oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D, E?
  • Kiedy należy uzupełnić akta osobowe o dodatkową część E?
  • Czy dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1, E2 i kolejne?
  • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
  • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
  • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
  • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami?
  • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione?
  • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata?
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
  • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
  • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
  • Gdzie należy przechowywać deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS)
  • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
  • Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania?
  • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy?
  • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
  • Dokumenty związane z PPK w aktach osobowych czy osobno
  • Gdzie należy przechowywać oświadczenia z rezygnacji ulg  – Polski Ład
  • Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z Polskim Ładem
  • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi PIT -2
  • Jak długo jest woźne złożone przez pracownika  oświadczenie PIT-2
  • Oświadczenie PIT – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika
  • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  PIT w aktach osobowych
  • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
  • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS

  2. Dokumentacja pracownicza

  • Wnioski urlopowe gdzie je przechowywać?
  • Czy mogą być przechowywane w formie papierowej czy elektronicznej?
  • Jak długo przechowujemy wnioski urlopowe?
  • Wniosek urlopowy o urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny – gdzie i jak długo przechowujemy?
  • Dokumentacja dotycząca rejestrowania czasu pracy
  • Czy muszą być listy obecności?
  • Jak długo należy przechowywać listę obecności – stanowisko ministerstwa
  • Jakie elementy musi zawierać ewidencja czasu pracy?
  • Co rejestrujemy w ewidencji czasu pracy?
  • Praktyczne aspekty ewidencji czasu pracy
  • Jakie dokumenty przechowujemy pod ewidencją czasu pracy?
  • Czy dla każdego pracownika musimy prowadzić ewidencję czasu pracy?
  • Jak długo przechowujemy grafiki harmonogramu czasu pracy?

  3. Praca zdalna

  • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP
  • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
  • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej
  • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
  • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
  • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
  • Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem
  • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej
  • Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności
  • Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy

  4. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

  • Warunki wprowadzenia badania trzeźwości w zakładzie pracy
  • Warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę badań trzeźwości
  • Dokumentacja gromadzona przez pracodawcę oraz okres jej przechowywania
  • Czy kontrolą badania trzeźwości należy objąć wszystkich pracowników?

  5. Pracownicze Plany Kapitałowe

  • Terminy zapisu a terminy wdrażania PPK
  • Od kiedy pobierana będzie pierwsza składka dla osób przystępujących w 2023
  • Zmiana – wcześniejsze zawarcie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK
  • Obowiązek dokonywania wpłat do PPK.
  • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami
  • Reżim odpowiedzialności z ustawy jaki spoczywa na pracodawcy za nieprawidłowości w zakresie PPK
  • Sankcje za wykroczenia związane z prowadzeniem PPK
  • Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli PPK u pracodawców zatrudniających na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
  • Nieterminowe zgłoszenie pracownika do instytucji PPK w zakresie zawartej umowy o prowadzenie
  • Odpowiedzialność pracodawcy za błędną weryfikację pracownika/zleceniobiorcy – zawarcie umowy o prowadzenie, błędne terminy
  • Rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy przy nowo zatrudnionych pracownikach. Kiedy należy zrealizować obowiązek informacyjny przed czy po złożeniu deklaracji z rezygnacji
  • Czy wniosek deklaracji pracodawca może przyjąć przed zatrudnieniem
  • Czy osoba zatrudniona jednocześnie na dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, lub na umowę o pracę i umowę zlecenia z tym samym pracodawcą może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK tylko z jednego zatrudnienia? Jeżeli tak, to czy w takiej sytuacji należy złożyć dwie osobne deklaracje z rezygnacją?
  • Umowa o prowadzenie i wypłata wynagrodzenia tego samego dnia – czy jest obowiązek naliczenia pierwszej wpłaty i wykazania jej na liście płac
  • Korekty w przypadku naliczenia błędnie wpłat do PPK
  • Korygowanie naliczonej wpłaty na PPK w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone za wysokie wynagrodzenie
  • Korygowanie naliczonych wpłat do PPK w przypadku rozliczenia zwolnienia lekarskiego w kolejnym miesiącu
  • Korekta wpłat do PPK w przypadku naliczenia i wypłacenia za wysokiego wynagrodzenia

  6. Mobbing i dyskryminacja

  • Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy
  • Formy przemocy w miejscu pracy
  • Definicja mobbingu
  • Mobbing – charakterystyka zjawiska
  • Okres trwania mobbingu
  • Rodzaje mobbingu
  • Płaszczyzny mobbingu
  • Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
  • Obowiązek Pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
  • Procedury wyjaśnienia zgłoszonego przypadku
  • Mobbing w praktyce
  • Zachowania uznawane za mobbing
  • Jakie zachowania nie wyczerpują znamion mobbingu
  • Przykłady zachowań o charakterze mobbingowym
  • Jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji
  • Jak ocenić ryzyko przemocy
  • Jak mierzyć mobbing
  • Zjawisko stresu w miejscu pracy
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – obowiązek pracodawcy
  • Założenia polityki antymobbingowej – obowiązki pracodawcy
  • Indywidualna praca w domu – zadania domowe dla uczestników kursu

  Trzeci dzień kursu:

  1. Nieobecności usprawiedliwione w procesie pracy

  2. Urlopy wypoczynkowe – najważniejsze aspekty

  • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
  • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
  • Urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
  • Gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
  • Urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
  • Czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego
  • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
  • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
  • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
  • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
  • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
  • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?
  • Uprawnienia i nieobecności związane z rodzicielstwem.
  • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
  • Uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
  • Zasady udzielania opieki nad dzieckiem  do lat 14
  • Elastyczna organizacja czasu pracy – uprawnienia rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia
  • Indywidualna praca w domu – zadania domowe dla uczestników kursu

   

  Czwarty dzień kursu:

   

  1. Czas pracy bez tajemnic

  • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty?

  2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy

  • Czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
  • Słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
  • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
  • Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
  • Okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
  • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
  • Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
  • Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

  3. Planowanie czasu pracy

  • Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
  • Elastyczna organizacja czasu pracy:
   – rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
   – ruchomy rozkład czasu pracy
   – kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
   – jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
   – rozkłady indywidualne
  • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
  • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
  • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
  • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
  • Ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
  • Zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
  • Jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
  • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
  • Dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)

  4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego

  • Dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
   – praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
   – jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
   – w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
   – dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
   – czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
   – czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić
   – ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi
   – praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
   – w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
   – czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
   – jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
   – kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
   – jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
   – jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin
   – kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
   – na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
   – zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
  • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

  5. Rozliczanie czasu pracy pracownika

  • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

  6. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy

  • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
  • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania

  7. Ćwiczenia z czasu pracy – indywidualna praca uczestników kursu

  Piąty dzień kursu:

  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę

  • Definicja wynagrodzenia za pracę
  • Charakter i funkcja wynagrodzenia
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp.)
  • Odprawy i odszkodowania jak prawidłowo dokonać wyliczeń
  • Pora nocna – jak prawidłowo naliczyć dodatek za pracę w porze nocnej

  2. Elastyczna organizacja czasu pracy

  • Do jakiej grupy pracowniczej kierowana jest elastyczna organizacja pracy?
  • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy?
  • Rodzaje elastycznej organizacji pracy
  • Czy pracownik może wrócić do warunków zatrudnienia przed złożonym wnioskiem o elastyczną organizacją pracy?

  3. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego

  • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
  • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
  • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
  • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
   – średnia z 3 lub 12 miesięc
   – nieprzepracowanie wymaganego okres
   – nieobecności w okresie przyjmowanym do podstaw
   – średnia po długiej nieobecnośc
   – przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
  • Urlop na przełomie miesiąca
  • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
  • Urlop okolicznościowy – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie
  • Stawka minimalnego wynagrodzenia styczeń 2023 a lipiec 2023r.
  • Minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 złU
  • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

  4. Naliczanie wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych

  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp.)
  • Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej
  • Wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych
  • Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  5. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę

  • Zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • Szkolenia BHP
  • Nowe przerwy w pracy

  6. Ćwiczenia praktyczne – Omawianie przykładowych wyliczeń