Lista płac bez tajemnic w 2022r - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę

  • Definicja wynagrodzenia za pracę
  • Charakter i funkcja wynagrodzenia
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
  • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  • Terminy wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop
  • Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
  • Odprawy i odszkodowania jak prawidłowo dokonać wyliczeń
  • Pora nocna – jak prawidłowo naliczyć dodatek za pracę w porze nocnej
  • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac Nowe zasady ustalenia wynagrodzenia minimalnego

  2. Potrącenia z wynagrodzenia

  • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
  • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
  • Kwota wolna od potrąceń po zmianach
  • Zasady ustalania kwot do potrącenia
  • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
  • Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia
  • Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID – 19
  • Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy
  • Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego
  • Egzekucja świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikowi
  • Potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia
  • Potrącenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – zmiany od 2019 r.
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Obliczanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
  • Obowiązki pracodawcy

  3. Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

  • Jak będzie kształtowała się skala podatkowa po zmianach
  • Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
  • Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności
  • rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek
   • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach
   • jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika
   • kto będzie ponosił odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
   • czy płatnik/pracodawca będzie upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2
   • czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
   • do jakich przychodów podatnik będzie mógł zastosować PIT-2
  • rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
  • czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
  • likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
  • czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
  • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
   • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
  • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
  • czy będzie można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

   

  4. Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

  • wpływ zmiany przepisów z dnia 01 lipca 2022r. w stosunku do nie rozliczonej nadwyżki podatku dochodowego
  • jaka rola płatnika, czy należy dokonywać korekt

  5. Lista płac w praktyce po zmianach w 2022 i 2023 roku

  • obowiązki płatnika w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu
  • obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki
  • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
  • rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

  6. Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

  • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
  • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
  • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
  • zryczałtowany podatek dochodowy

  7. Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

  • ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  – jakie zmiany
  •  wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT – 0
  • skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
  • zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
  • preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • ulga prorodzinna
  • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  – co się zmieni
  • wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
  • brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich