Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzenie i podstawy działania w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online dotyczące tworzenia i zasad działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zostało przygotowane w oparciu o długoletnią praktykę i doświadczenie wykładowcy - pani Ewy Bieleckiej.

  Na szkoleniu online dotyczącym ZFŚS, dowiesz się jakie są zasady działania i tworzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS oraz jakie są warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚS.

  Szkolenie poruszy także kwestie dotyczące zasad naliczania odpisu i sposobu ustalania liczby zatrudnionych, korekty rocznego odpisu na ZFŚS.

  Uczestnicy dowiedzą się także jak tworzyć procedurę regulaminów socjalnych, jak tworzyć komisję oraz w jaki sposób powinna przebiegać egzekucja świadczeń socjalnych.

   

  Program szkolenia

  1. Podstawy działania i tworzenia ZFŚS.

  2. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych:

  • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
  • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
  • warunki odstąpienia od tworzenia ZFSS
  • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

  3. Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia:

  • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
  • wysokość odpisów podstawowych
  •  terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia
  • możliwość likwidacji ZFŚS

  4. Regulamin socjalny:

  • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
  • przedstawiciel załogi
  • elementy składowe,
  • zmiana regulaminu.
  • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników
  • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
  • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
  • dokumentacja przyznanej pomocy
  • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
  • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
  • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS

  5. Zasady tworzenia komisji:

  • komisja socjalna
  • zasady działania,
  • skład i reprezentacja
  • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
  • upoważnienia nadane przez administratora danych.

  6. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną:

  • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
  • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym

  7. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy:

  • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
  • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
  • opieka nad dziećmi,
  • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych

  8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego.

  9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu, wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS
  • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
  • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
  • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
  • ulgi z tytułu zapomóg.

  10. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS:

  • kontrola ZUS
  • kontrola PIP

  11. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany od 04 maja 2019 r:

  • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
  • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
  • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach.
  • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
  • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
  • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
  • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

  12. Egzekucja ze świadczeń socjalnych:

  • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
  • Pełne czy ograniczone potrącenia.
  • Współpraca z organem egzekucyjnym

  13. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną:

  • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
  • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych