Umowy cywilnoprawne 2023 – aspekty praktyczne, trudne przypadki – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:

  • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – charakterystyka;
  • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”;
  • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług a przesłanki umowy starannego działania;
  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – jakie są podobieństwa i różnice;
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę – jakie są podobieństwa i różnice;
  • Kiedy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło;
  • Kiedy i w jakiej formie można zmienić zapisy umowne?

  2. Oskładkowanie umów zlecenia:

  • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne
  • Kilka umów zleceń
  • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz
  • Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz
  • Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
  • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której właściwa jest preferencyjna podstawa wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności
  • Umowa zlecenia i prawo do emerytury
  • Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca
   i niewykonywana na jego rzecz oraz prawo do emerytury lub renty
  • Umowa zlecenia z uczniem
  • Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku
  • Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
  • Umowa zlecenia i status ucznia/studenta
  • Umowa zlecenia i pozostawanie w stosunku służbowym

  3. Oskładkowanie umów o dzieło:

  • Oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?;
  • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem;
  • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń;
  • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
  • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia

  4. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia;
  • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS;
  • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustawa;
  • Kiedy nie mamy obowiązku zgłoszenia

  5. Minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia.

  6. Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

  7. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło:

  • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności;
  • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła;
  • Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło;
  • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).

  8. Kiedy ZUS zaneguje umowę o dzieło w razie kontroli?

  • Jak bronić zasadności zastosowania umowy o dzieło?;
  • Jakie zapisy mogą być zakwestionowane.

  9. Zakres kontroli PIP z uwzględnieniem najczęściej  występujących nieprawidłowości.

  10. Regulacje prawne w zakresie uprawnień PIP:

  • Zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy;
  • Kontrola legalności zatrudnienia;
  • Kontrola umów cywilno-prawnych;
  • Wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko prawom pracownika

  11. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany pracodawca.

  12. Problemy praktyczne:

  • Bezpodstawne stosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu
  • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
  • BHP a umowy cywilnoprawne;
  • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
  • Zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie – skutki praktyczne;
  • Dowody wykonania dzieła;
  • „Ulga dla młodych” a ukończenie 26. roku życia
  • Wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej,
  • Podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
  • Korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek – czy możliwe zwolnienie opodatkowania?
  • Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych;
  • Samozatrudnienie jako forma współpracy – korzyści i zagrożenia.
  • Bezpodstawne stosowanie wyłączenia podatkowego
  • Błędne rozstrzygnięcia zbiegu tytułów do ubezpieczeń-brak składek ZUS