Uprawnienia związków zawodowych i zasady zdrowej współpracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online porusza tematykę uprawnień związków zawodowych i zasad zdrowej współpracy i dedykowane jest wszystkim pracodawcom.

  Na szkoleniu online wykładowca, Katarzyna Tincel, omówi reprezentatywność związku zawodowego, zasady zdrowej współpracy pracodawcy i związku zawodowego, przepisy regulujące współdziałanie pracodawców ze związkami zawodowymi oraz porozumienia zawierane ze związkami zawodowymi.

  Uczestnicy zapoznają się z tematyką osób objętych obroną i ochroną organizacji związkowej, rolą związków zawodowych w ochronie macierzyństwa i w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, a także zasadami współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

   

  Program szkolenia

  1. Informacje ogólne:

  • Zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe – pojęcia, regulacje prawne
  • Od kiedy u pracodawcy działają związki zawodowe
  • Jaką treść powinna mieć informacja o liczbie członków
  • Czy pracodawca możne kwestionować liczbę członków wskazaną przez związek zawodowy? Procedura
  • Konsekwencje niezłożenia informacji po liczbie członków
  • Równe traktowanie związkowców
  • Ochrona dóbr osobistych pracownika w kontekście przynależności do związku zawodowego

  2. Jak ustalić reprezentatywność związku zawodowego i do czego jest to potrzebne:

  • Reprezentatywność na podstawie art. 253 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych
  • Reprezentatywność organizacji wchodzących w skład tej samej
   federacji i konfederacji

  3. Zasady zdrowej współpracy pracodawcy i związku zawodowego – warto to określić:

  • Prawo do informacji
  • Zasada działania w dobrej wierze
  • Niewysuwanie żądań z obiektywnych przyczyn niemożliwych do spełnienia przez pracodawcę
  • Poszanowane uprawnień związku przez pracodawcę
  • Zasada wyjaśniania rozbieżności na drodze polubownej, bez wykorzystywania, w miarę możliwości, procedury sporu zbiorowego
  • Określenie sposobu wzajemnych formalnych kontaktów (zasady dotyczące spotkań oraz korespondencji tradycyjnej i e-mailowej)
  • Zasada poszanowania tajemnicy handlowej pracodawcy, szczegółów odbywanych rozmów
  • Organizowanie spotkań związkowych w sposób niezakłócający zwykłego rytmu pracy
  • Pomieszczenia i sprzęt dla związku

  4. Przepisy regulujące współdziałanie pracodawców ze związkami zawodowymi – praktyczne zastosowanie prawa pracy:

  • Procedura ustalania regulaminu pracy
  • Procedura ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu nagród i premiowania
  • Zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Rola związków zawodowych przy wprowadzaniu monitoringu
  • Rola związków zawodowych w zakresie planu urlopów
  • Rola związków zawodowych w zakresie wprowadzania rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
  • Ustanawianie komisji pojednawczej

  5. Porozumienia zawierane ze związkami zawodowymi (wybrane zagadnienia):

  • Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy
  • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
  • Porozumienie w sprawie telepracy (pracy zdalnej)
  • Porozumienie w sprawie przerywanego systemu czasu pracy

  6. Zasady współdziałania ze związkami w sprawach indywidualnych ze stosunku pracy:

  • Osoby objęte obroną i ochroną organizacji związkowej
  • Ochrona prawna działaczy związkowych – przywileju nie można nadużywać
  • Współpraca przy wypowiadaniu umów o pracę
  • Współpraca przy rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia
  • Współpraca przy stosowaniu kar porządkowych
  • Rola związków zawodowych w ochronie macierzyństwa

  7. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników:

  • Zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • Konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
  • Zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub regulaminu
  • Zasady współpracy z urzędem pracy
  • Zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

  8. Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

  • Procedura ustalania regulaminu zfśs
  • Zasady przyznawania świadczeń z funduszu w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
  • Udział i rola związków zawodowych w komisji socjalnej
  • Nadzór związku zawodowego nad zfśs

  9. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP:

  • Bezpośredni nadzór związku zawodowego w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób
  • Rola związków zawodowych w zakresie ustalania wykazu prac szczególnie niebezpieczne albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym
  • Wybór przedstawicieli pracowników – konsultacje w zakresie bhp i do komisji bhp